Szybki kontakt
516 430 905

14 dni na zwrot
towaru

Wstęp

 1. Sklep internetowy MIX-AGD, dostępny pod adresem www.mix-agd.pl, prowadzony przez Sklep Wielobranżowy Jacek Pieniądz z siedzibą w Brzostku przy ul. Rynek 15, 39-230 Brzostek , NIP: 872-129-02-45, REGON: 369828983 - dalej oznaczony jako Sklep - który jednocześnie jest administratorem danych osobowych.
 2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 
Rejestracja i logowanie

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego.
  02.    Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
  03.    Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
  04.    Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać rezerwacji bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował
          Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia
          statusu złożonego zamówienia.
  05.    Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.mix-agd.pl
          zakładki „Logowanie/Załóż konto” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia albo dokonywania rezerwacji za pośrednictwem
          Sklepu internetowego.
  06.    Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)
          oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie
          przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych
          jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także
          prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu
          założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
  07.    Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć „Utwórz konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
          zostanie przez Sklep wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie
          umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez
          Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  08.    Klient dokonujący zakupów bez rejestrowania konta zobowiązany jest do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  09.    Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej
          (adres e-mail) oraz hasło.
  10.    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,  żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
  11.    Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
         
          1)    korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
          2)    korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
          3)    korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
          4)    przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
   
  12.    Sklep może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
          o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w
          Sklepie internetowym.
  14.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za
          zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
  15.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za
          zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane
          dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.mix-agd.pl
  02.    Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.mix-agd.pl , w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie
          do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
  03.    Ceny produktów umieszczone na stronie www.mix-agd.pl podane są w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru.
  04.    Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za
          pośrednictwem Sklepu internetowego.
  05.    Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na
          zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
  06.    Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza
          zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia
          uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  07.    Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych
          jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych
          osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych
          osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych
          jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
  08.    W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.mix-agd.pl  skompletować zamówienie, wybrać obszar
          dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na „Potwierdzam
          zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia
          z obowiązkiem zapłaty.
  09.    Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na „dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w
          asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych
          rozmiarach. Po naciśnięciu na „Do kasy”, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Po wybraniu opcji „Zakup online”, Klient wybiera sposób płatności oraz
          wypełnia formularz zamówienia.
  10.    W formularzu zamówienia należy wskazać:

         1)    imię i nazwisko oraz adres Klienta,
         2)    numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
         3)    dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
   
  11.    Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do
          Sklepu internetowego.
  12.    W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma
          możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w
          formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas
          procedury składania zamówienia.
  13.    Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia.
  14.    Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za
          pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  15.    Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
  16.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
  17.    Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia okaże się, że realizacja zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia,
          Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient
          złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa
          w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  18.    W przypadku określonym w ust.17, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej
          odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta podany na formularzu
          zwrotu towaru - stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  19.    W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i
          przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu potwierdzającego zakup lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej w wypadku konsumentów mają
          zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DzU.2014.827).

 

 

Zapłata, ceny za towar

 1.  Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

          1)    przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry):
          2)    płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej,
          3)    przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez DialCom24 Spółkę
                 z ograniczoną odpowiedzialnością,
          4)    płatność za pośrednictwem PayPal

  02.    Sklep akceptuje min. następujące karty płatnicze: Visa Classic, Visa Electron, EuroCard/MasterCard, Diners Club, PBK, JCB American Express. Klient może
          być zobowiązany do przedstawienia swoich danych osobowych (w tym danych adresowych, numeru, daty ważności i CVV numer / CVC karty debetowej lub
          karty kredytowej) oraz wykonania innych czynności niezbędnych do płatności kartą debetową lub kredytową, a także do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody
          na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi przez instytucje zajmujące się takimi transakcjami.
  03.    Sklep nie wysyła towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
  04.    Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 24 godzin od otrzymania od
          Sklepu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
  05.    Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje na nr rachunku bankowego podany przy finalizacji zamówienia lub za pośrednictwem
           serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez DialCom24 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
           przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Nr KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej
           pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.

   

Dostawa

 1.  Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania 
           towaru do wysyłki do Klienta.  
  02.    Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi:

           a)    w wypadku zadysponowania przez klienta dostawy przesyłką kurierską: 1 dzień roboczy (kolejny dzień roboczy po nadaniu przesyłki),
           b)    w wypadku zadysponowania przez klienta dostawy Pocztą Polską: 2 do 7 dni. W przypadku braku odbioru w danym dniu pod wskazanym adresem,
                 pozostawione będzie awizo, a przesyłka będzie do odebrania w przeciągu 14 dni w lokalnym urzędzie pocztowym.

  03.    Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi na jego adres e-mail numeru listu przewozowego, dzięki któremu będzie on w stanie śledzić status przesyłki.
  04.    Opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Dostawa i płatność".

   

Prawo odstąpienia od umowy

 1.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem
           Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia
           od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w
           przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  02.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna
           niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu
           do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym Klient objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana
           przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
  03.    Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na
           przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za
           pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep.mixagd@gmail.com Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego
           wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu maksymalnego usprawnienia procedury zwrotu należności za
           towar, Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu powinien przesłać formularz zwrotu towaru zawierający w szczególności jego nr rachunku bankowego.
  04.    Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
           upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  05.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przejął jego
          ofertę, oferta przestaje wiązać.
  06.    W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował
           Sklep o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres wskazany na wstępie
           do Regulaminu z dopiskiem „Zwrot”.
  07.    Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
  08.    W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy,
           zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
           przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
  09.    Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny
           sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  10.    Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu
          odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
          charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  12.    Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
          nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

          1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
                 że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
          2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub skompletowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
                 jego zindywidualizowanych potrzeb;
          3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
          4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
                 na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
          5)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

   

Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych; Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na
         zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  2.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Sklepu wskazany na wstępie do niniejszego regulaminu
  3.    Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać
         wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru,
         rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o
         sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia
         faktury, wydruk z rachunku bankowego.
  4.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy towar do Sklepu pod adres wskazany na wstępie Regulaminu.
  5.    Sklep rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji
         Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
   

 

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez Sklep Wielobranżowy Jacek Pieniądz,
          39-230 Brzostek, ul. Rynek 15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 872-129-02-45, numer
          REGON: 369828983, który jest administratorem danych osobowych.
  02.    Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych,
          oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia
          lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub
          dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
  03.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji,
          składania zamówienia lub rezerwacji towaru.
  04.    Zgromadzone dane osobowe będą udostępniane osobom trzecim, tj.

         a)    podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi podwykonastwa, usługi księgowe, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
         b)    operatorom pocztowym i kurierom,
         c)    instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

  05.    W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje
          rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
  06.    Celem przetwarzania danych jest obsługa zamówień obejmująca proces od złożenia zamówienia do dostawy towaru, obsługa posprzedażowa
          (rękojmia, gwarancja, odstąpienie od umowy) oraz przesyłanie informacji handlowej.
  07.    Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
           zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
           organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  08.    W wypadku skorzystania z praw okreslonych w ust.7 Klient powinien skontaktować się ze Sklepem na adres wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu lub
          za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep.mixagd@gmail.com 09.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie
          danych osobowych.
  11.    Sklep wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie
          teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas
          przeglądania Serwisu, w tym podstrony „e-sklep” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem
          z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
  12.    Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „e-sklep” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie
          Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu),
          badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
  13.    Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie
          ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika
          do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie
          jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania
          zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „e-sklep” będzie mniej wydajne, Użytkownik
          nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym
          podstrony „e-sklep”.
  14.    Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest
           na stronie internetowej Sklepu internetowego.Pozostałe postanowienia

 1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim - wg wyboru Klienta.
  02.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy 
          Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali w
          Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
          podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni
          kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu,
          nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta,
          który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sklepowi - w terminie 14 dni
          kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w dziale
          "Rejestracja i logowanie.
 2.  W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą
          realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
  04.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
          cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o
          prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
  06.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2018 roku.

 

P O U C Z E N I E
O PRZYSŁUGUJĄCYM PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1.  Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  02. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

          1)    w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku
                 umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
          2)    w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z
                 rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
          3)    w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie
                 ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
          4)    zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.
   
  03.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
          oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:sklep.mixagd@gmail.com, lub pisemnie na adres: wskazany na wstępie
          regulaminu z dopiskiem „Zwrot”.
  04.    Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  05.    W celu maksymalnego usprawnienia procedury zwrotu należności za towar, Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu powinien przesłać formularz zwrotu towaru
           zawierający w szczególności jego nr rachunku bankowego.
  06.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
          upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  07.    Skutki odstąpienia od umowy:
   
          a)    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
                 kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,
                 w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu
                 płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne
                 rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
                 rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
          b)    Rzecz należy odesłać do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy.
          c)    Termin jest zachowany, jeżeli rzecz odesłana zostanie przed upływem terminu 14 dni na adres Sklepu wskazany na wstępie Regulaminu z dopiskiem „Zwrot”.
          d)    Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
          e)    Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
                 funkcjonowania rzeczy.

 mail

Sklep Wielobranżowy 

 

adres

Adres:

ul. Rynek 15, 39-230 Brzostek

telefon

telefon:

516 430 905

mail

e-mail:

sklep.mixagd@gmail.com